- English version see below -

GEBRUIKERSVOORWAARDEN 

SOAPBOX PRODUCTEN

versie December 2021Dit zijn de Gebruikersvoorwaarden SoapBox Producten. Deze website is een product van SoapBox B.V.  KVK 54104688Artikel 1   Definities

Woorden die in deze Gebruikersvoorwaarden met een hoofdletter zijn geschreven, hebben de betekenis die daaraan als volgt wordt toegekend:

Account: elk Eindgebruikersaccount, Deelnemersaccount, Klantaccount of Partneraccount dat toegang geeft tot het voor de desbetreffende Accounthouder bestemde gedeelte binnen het Platform.

Andere Gebruikers: alle Stemmers, Reageerders en overige gebruikers. 

AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Challenge: een inhoudelijk nader door Klant en Soapbox te bepalen en te organiseren wedstrijd, (spel)opdracht, (prijs)vraag(stuk), of iets dergelijks waaraan Deelnemers individueel of  in teamverband kunnen deelnemen.

Challengevoorwaarden: aanvullende voorwaarden die op één of meerdere individuele Challenges van toepassing zijn. 

Clouddienst: de online toegang tot het Platform, Soapbox Software en de door Soapbox’ gehoste data. 

Deelnemer: de natuurlijk persoon die deelneemt aan een Challenge.

Deelnemersaccount: het account waarmee Deelnemer toegang heeft tot het Platform.

Deelnemersovereenkomst: de overeenkomst tussen Soapbox en Deelnemer en/of tussen Klant en Deelnemer op grond waarvan Deelnemer deelneemt aan een Challenge.

Eindgebruiker: de natuurlijk persoon die het Platform gebruikt in de hoedanigheid van Deelnemer of ten behoeve van Klant of Partner.

Eindgebruikersaccount: het account van de natuurlijke persoon die het Platform feitelijk gebruikt.

EULA (end user licence agreement): de licentievoorwaarden die blijken uit artikel 8 lid 2.

Gebruikers: alle Deelnemers, Klanten, Partners, Eindgebruikers en Andere Gebruikers.

Gebruikerscontent: alle van Gebruiker afkomstige (digitale) data, zoals kennis, know how, werken, documenten, prestaties, (gegevens)bestanden, software, et cetera, die Gebruiker uploadt in het Platform of anderszins aanlevert of gebruikt in het kader van het gebruik van Soapbox Producten, zoals in de uitvoering van Challenges en alle (digitale) data die Gebruiker creëert als gevolg van het gebruik van Soapbox Producten. 

Gebruikersovereenkomst: een Overeenkomst op grond waarvan een Gebruiker het Platform mag gebruiken. 

Gebruikersvoorwaarden: onderhavige Gebruikersvoorwaarden en EULA Soapbox Platform, versie maart 2021 en alle Challengevoorwaarden.

Materialen: de roerende zaken of documenten die Soapbox aan een Gebruiker levert in het kader van een Overeenkomst.  

IE-rechten: alle (aanspraken op) rechten van intellectuele eigendom, alsmede alle (aanspraken op) eigendoms- of andere rechten die rusten op of ten aanzien van know how, formats en (digitale) data.

Klant: de wederpartij van Soapbox bij een SOK.

Klantaccount: het account waarmee Klant toegang heeft tot het Platform.

Overeenkomst: een Business contract, een SOK, een POK, een Deelnameovereenkomst en elke andere overeenkomst met Soapbox die betrekking heeft op het gebruik van Soapbox Producten. 

Partner: de wederpartij van Soapbox of Klant bij een POK. 

Partneraccount: het account waarmee Partner toegang heeft tot het Platform.

Persoonsgegeven: een gegeven in de zin van artikel 4 sub 1 AVG.

Platform: de door Soapbox beheerde digitale omgeving waar Gebruikers toegang toe hebben.

POK: een overeenkomst tussen Soapbox of Klant en Partner op grond waarvan Partner deelneemt aan een Challenge.

Professionele Gebruikers: alle Klanten en Partners.

Reageerders: de natuurlijk persoon die een bericht plaatst op het profiel van een Gebruiker.

Resultaten: de uitkomsten, ideeën, werken, methodes, werkwijzen, oplossingen, uitvindingen, data en alle andere resultaten die Deelnemers presenteren in het kader van een Challenge.

Soapbox: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Soapbox B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688.

Soapbox Producten: elke Challenge, de Clouddienst, het Platform, Soapbox Software en alle Materialen.

Soapbox Software: de voor de werking van het Platform benodigde computerprogrammatuur.

SOK: een samenwerkingsovereenkomst tussen Soapbox en Klant op grond waarvan Soapbox in opdracht van Klant Challenges organiseert.

Stemmers: de natuurlijk persoon die een stem uitbrengt op het profiel van een Gebruiker.

Terugkoppeling: alle opmerkingen, suggesties, technische informatie of andere vormen van terugkoppeling die een Gebruiker, actief of passief door middel van technische instellingen aan Soapbox geeft omtrent (het gebruik van) Soapbox Producten.

Toepasselijke Wet- en Regelgeving: De (fiscale) wet- en regelgeving die van toepassing is op een Overeenkomst, Gebruikersvoorwaarden, het gebruik van de Clouddienst en de relatie tussen Soapbox en Gebruiker in het algemeen. 

Verantwoordelijke: de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 7 AVG.

Vertrouwelijke Informatie: alle informatie waarvan Gebruiker kennis neemt in het kader of ten gevolge van (de uitvoering van) een Overeenkomst of het gebruik van de Clouddienst en Soapbox, het Platform, de Clouddienst en Soapbox Producten betreft, zoals informatie over gebruikte technieken, onderliggende principes, tekeningen, modellen, grafische weergaven, broncodes, inloggegevens, klanten, eindgebruikers, projecten, functionaliteiten, gebruiks- en toepassingsmogelijkheden, businessmodellen, prijzen, et cetera, met uitzondering van (bagatel) informatie die van dien aard is dat indien die informatie door Gebruiker aan Derden wordt verstrekt geen enkel redelijk belang van Soapbox wordt geschaad.

Verwerker: de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van artikel 4 sub 8 AVG.

Website: www.soapbox.nl , www.steponthebox.com en elke andere door Soapbox beheerde website.Artikel 2   Gebruikersvoorwaarden, Challengevoorwaarden en voorwaarden van derden

2.1 De Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van Soapbox Producten.

2.2 De Gebruikersvoorwaarden gelden in aanvulling op de afspraken die in een Overeenkomst omtrent het gebruik van Soapbox Producten zijn gemaakt. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen in een Overeenkomst en Gebruikersvoorwaarden prevaleert het bepaalde in een Overeenkomst. 

2.3 Op grond van een Overeenkomst kan Gebruiker deelnemen aan Challenges. Soapbox is nooit verplicht een Overeenkomst aan te gaan op grond van Gebruikersvoorwaarden. 

2.4 Soapbox of de Organisator kunnen voor bepaalde Challenges aanvullende Challengevoorwaarden stellen. Challengevoorwaarden worden via het Platform aan Gebruikers medegedeeld. Acceptatie van de Challengevoorwaarden is niet verplicht, maar Gebruiker kan worden uitgesloten van deelname aan de Challenge als de op die Challenge betrekking hebbende Challengevoorwaarden niet worden geaccepteerd of kunnen er nader door Soapbox te bepalen beperkingen aan deelname worden gesteld. 

2.5 Gebruikers beogen dat na acceptatie de Challengevoorwaarden een overeenkomst vormen tussen de accepterende Gebruiker en de partij die de Challengevoorwaarden heeft gesteld. Het is aan de partijen bij de Challengevoorwaarden te bepalen in hoeverre er via het Soapbox Platform daadwerkelijk een bindende overeenkomst tussen hen ontstaat. Soapbox staat niet in voor de totstandkoming daarvan. 

2.6 Soapbox is geen partij bij Challengevoorwaarden die door de Organisator worden gesteld en Soapbox heeft geen verplichtingen daaromtrent. De Organisator vrijwaart Soapbox tegen vorderingen die Gebruikers of derden jegens Soapbox mochten instellen als gevolg van de Challengevoorwaarden, waaronder nadrukkelijk mede-begrepen fiscale vorderingen ter zake van kansspelbelasting.

2.7 Challenges worden uitgevoerd conform de toepasselijke Challengevoorwaarden. De Organisatoren kunnen prijzen aanbieden. Soapbox biedt nimmer prijzen aan. Soapbox is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop de Organisatoren de Challenge inrichten of uitvoeren, hoe uitslag van een Challenge tot stand komt noch voor de afhandeling van prijzen. Over de uitslag van een Challenge wordt niet door Soapbox met de betrokken Gebruikers gecorrespondeerd. Gebruikers dienen zich daarvoor te wenden tot de desbetreffende Organisator. De Organisator vrijwaart Soapbox tegen vorderingen die Gebruikers of derden jegens Soapbox mochten instellen als gevolg van de Challengevoorwaarden. 

2.8 In de relatie tussen Soapbox en diens toeleveranciers kunnen algemene, licentie- en/of overige voorwaarden van de desbetreffende toeleverancier van toepassing zijn die betrekking hebben op het gebruik van Soapbox Producten. Voor zover dit vereist en naar het oordeel van Soapbox wenselijk is, aanvaardt Gebruiker die voorwaarden hierbij jegens die toeleverancier en Soapbox en maken die voorwaarden onderdeel uit van de Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker zal al die voorwaarden respecteren. 

2.9 Gebruiker staat jegens Soapbox in voor de nakoming van de verplichtingen die op Gebruiker rusten op grond van Gebruikersvoorwaarden. Gebruiker vrijwaart Soapbox tegen aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het standpunt dat Gebruiker de Gebruiksvoorwaarden niet heeft gerespecteerd of het gevolg zijn van een niet-nakoming van Gebruikersvoorwaarden door Gebruiker. 

2.10 Gebruiker kan de rechten die hij op grond van Gebruikersvoorwaarden heeft niet zonder toestemming van Soapbox overdragen aan een derde. Het bepaalde in de vorige volzin heeft goederenrechtelijk effect. Artikel 3   Gebruik van Soapbox Producten

3.1 Gebruikers dienen minimaal 16 jaar of ouder te zijn of verklaren toestemming te hebben van een bevoegd vertegenwoordiger. Door een Account aan te maken verklaren Gebruikers 16 jaar of ouder te zijn. 

3.2 Gebruikers krijgen binnen het eigen Account toegang tot een controlepaneel dat de voor de desbetreffende Gebruikers bestemde gebruiksmogelijkheden biedt. 

3.3 Gebruiker is te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik dat binnen het eigen Account van Soapbox Producten wordt gemaakt. Alle (rechts)handelingen die binnen het Account van Gebruiker worden verricht, worden toegerekend aan Gebruiker en worden geacht (rechts)handelingen van die Gebruiker te zijn.

3.4 Gebruiker neemt bij het Gebruik van Soapbox Producten alle Toepasselijke Wet- en Regelgeving in acht en respecteert alle rechten van derden. Gebruiker onthoudt zich van gebruikshandelingen die de gerechtvaardigde belangen van Soapbox compromitteren en van alle (overige) handelingen die ongepast, onbehoorlijk, onzorgvuldig of onwenselijk zijn, een en ander naar het oordeel Soapbox. 

3.5 Gebruiker treft technische en organisatorische (voorzorgs)maatregelen om de Soapbox Producten passend te beveiligen en ongeautoriseerde toegang tot het Platform te voorkomen. In dit kader zal Gebruiker onder andere de inloggegevens en wachtwoorden strikt geheim houden en wachtwoorden zo vaak als nodig wijzigen. Gebruiker wijzigt wachtwoorden onmiddellijk zodra Gebruiker weet dat het wachtwoord in combinatie met de overige inloggegevens onderwerp is (geweest) van een datalek bij derden. 

3.6 Gebruiker maakt geen misbruik van Soapbox Producten en neemt alle (voorzorgs)maatregelen in acht die redelijkerwijs nodig zijn om misbruik van Soapbox Producten door derden te voorkomen. Als misbruik wordt onder andere aangemerkt het plaatsen of het verspreiden van content die discriminerend is, oproept tot  geweld of pesten, die in strijd is met goede zeden of goede smaak, pornografisch materiaal bevat, criminele activiteiten bevordert, dan wel content bevat die buiten de scope van een Challenge vallende commerciële activiteiten betreft, zoals advertenties, loterijen, wedstrijden, of piramide spelen, dan wel content bevat die in strijd is  met Toepasselijke Wet- en Regelgeving, Gebruikersvoorwaarden of Challengevoorwaarden, inbreuk maakt op rechten van derden, etc.

3.7 Gebruiker neemt alle voorzorgsmaatregelen in acht die redelijkerwijs nodig zijn om te voorkomen dat (het gebruik van) Soapbox Producten schade toebrengen aan Gebruiker of aan derden.

3.8 Gebruiker is verplicht alle redelijke instructies van Soapbox omtrent het gebruik van Soapbox Producten op te volgen. Gebruiker voorziet Soapbox van alle informatie en verleent alle medewerking die nodig is om Soapbox in staat te stellen de verplichtingen jegens Gebruiker te kunnen nakomen en rechten die Soapbox jegens Gebruiker heeft te kunnen uitoefenen. 

3.9 Soapbox kan Soapbox Software van updates voorzien of anderszins veranderingen aanbrengen in Soapbox Producten. Voor zover vereist, is Gebruiker verplicht hieraan alle benodigde medewerking te verlenen. Artikel 4   Gebruikersovereenkomst en het Platform

4.1 Tenzij bij Overeenkomst anders wordt bepaald, is iedere Overeenkomst tevens een Gebruikersovereenkomst. 

4.2 Gebruiker mag op grond van een Gebruikersovereenkomst gebruik maken van het Platform. Om het Platform feitelijk te kunnen gebruiken, dient Gebruiker over een Account te beschikken. 

4.3 Iedere Gebruiker dient een Account aan te maken. Het is Gebruiker niet toegestaan het Platform te Gebruiken zonder een Account te hebben. 

4.4 De Website bevat alle beschikbare gebruikersinformatie, handleidingen en instructies die betrekking hebben op het gebruik van Soapbox Producten.  Artikel 5   Accountbeheer en -verantwoordelijkheid

5.1 Soapbox maakt voor iedere Klant een Klantaccount aan en Soapbox maakt voor alle Partners een Partneraccount aan. Een Klant of Partner kan dit ook zelf doen. 


Klantaccounts

5.2 In het Klantaccount kan een Klant o.a.:

 1. Voor de eigen medewerkers een Eindgebruikersaccount aanmaken.
 2. Voor Deelnemers een Deelnemersaccount aanmaken.
 3. Challenges aanmaken, opvolgen en beheren.
 4. Deelnemers selecteren en (in teams) toevoegen aan Challenges.

5.3 Klant is jegens Soapbox verantwoordelijk voor alle Accounts die binnen het eigen Klantaccount zijn aangemaakt. Handelingen van Eindgebruikers van Accounts die binnen het eigen Klantaccount zijn aangemaakt, worden toegerekend aan Klant. Voor zover vereist geeft Klant hierbij een onherroepelijke volmacht aan voornoemde Eindgebruikers om namens Klant alle rechtshandelingen te verrichten die binnen het desbetreffende Eindgebruikersaccount mogelijk zijn. 

5.4 Klant staat er jegens Soapbox voor in dat de in lid 3 bedoelde Eindgebruikers van Klant de bepalingen van Gebruikersvoorwaarden nakomen en is jegens Soapbox aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 

5.5 De in lid 3 bedoelde Eindgebruikers van Klant verplichten zich jegens Soapbox en Klant de Gebruikersvoorwaarden na te leven.


Partneraccounts

5.6 In het Partneraccount kan een Partner o.a. voor:

 1. De eigen medewerkers een Eindgebruikersaccount aanmaken.
 2. Challenges opvolgen en beheren.  
 3. Profielgegevens & beeldmateriaal invullen/ uploaden + wijzigen. 
 4. Potentiële Gebruikers en projecten bekijken en selecteren. 

5.7 Partner is jegens Soapbox verantwoordelijk voor alle Accounts die binnen het eigen Partneraccount zijn aangemaakt. Handelingen van Eindgebruikers van Accounts die binnen het eigen Partneraccount zijn aangemaakt, worden toegerekend aan Partner. Voor zover vereist geeft Partner hierbij een onherroepelijke volmacht aan voornoemde Eindgebruikers om namens Partner alle rechtshandelingen te verrichten die binnen het desbetreffende Eindgebruikersaccount mogelijk zijn. 

5.8 Partner staat er jegens Soapbox voor in dat de in lid 7 bedoelde Eindgebruikers van Partner de bepalingen van Gebruikersvoorwaarden nakomen en is aansprakelijk voor de nakoming daarvan. 

5.9 De in lid 7 bedoelde Eindgebruikers van Partner verplichten zich jegens Soapbox en Partner Gebruikersvoorwaarden na te leven.


Deelnemersaccounts

5.10 In een Deelnemersaccount kunnen Deelnemers Challenges uitvoeren, opvolgen en beheren.

5.11 Deelnemer is jegens Soapbox en jegens degene die het Deelnemersaccount heeft aangemaakt verplicht tot naleving van het bepaalde in Gebruikersvoorwaarden en de Challengevoorwaarden.Artikel 6   Prijzen, facturering en betaling

6.1 De navolgende bepalingen in artikel 6 hebben enkel betrekking op Professionele Gebruikers.

6.2 Soapbox en Professionele Gebruiker komen de prijs van Soapbox Producten overeen in een Overeenkomst. Als uit een Overeenkomst de prijs niet blijkt, gelden de gebruikelijke tarieven van Soapbox, waarbij de administratie van Soapbox dwingend bewijs oplevert. 

6.3 Als Soapbox ter uitvoering van verplichtingen in Overeenkomst of anderszins op verzoek van Gebruiker werkzaamheden verricht, terwijl de Overeenkomst niets bepaalt over de vergoeding van de desbetreffende werkzaamheden, wordt de vergoeding bepaald op basis van nacalculatie (vergoeding = uur x tarief). Als Soapbox op verzoek van Gebruiker ter uitvoering van verplichtingen in een Overeenkomst of anderszins op verzoek van Gebruiker materialen, diensten van derden, licenties of (digitale) zaken inkoopt, terwijl die Overeenkomst niets bepaalt over vergoeding daarvan kan Soapbox deze tegen de kostprijs, vermeerderd met een bedrag van ten hoogste 20% ten opzichte van de kostprijs, bij Gebruiker in rekening brengen.

6.4 Alle genoemde prijzen zijn exclusief omzetbelasting en overige toepasselijke kosten, belastingen of heffingen.

6.5 Soapbox kan jaarlijks een indexering van overeengekomen prijzen toepassen ter hoogte van maximaal het prijsindexcijfer voor de Dienstenprijsindex (DPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek door zulks per aangetekend schrijven aan Professioneel Gebruiker te melden. Indexering werkt vanaf de melding daarvan door Soapbox en heeft waar nodig terugwerkende kracht. Soapbox kan overeengekomen prijzen eenzijdig verhogen indien objectieve maatstaven daar aanleiding toe geven, bijvoorbeeld als sprake is van toegenomen kosten van haar onderaannemers of toeleveranciers of met toegenomen financiële lasten ten gevolge van wijzigingen in Toepasselijke Wet- en Regelgeving. Soapbox dient Professioneel Gebruiker vooraf over een prijsverhoging te informeren, vanaf welk moment Gebruiker gedurende 3 maanden het recht heeft de desbetreffende Overeenkomst waar de prijsstijging betrekking op heeft met onmiddellijke ingang eenzijdig op te zeggen. Na afloop van de 3 maanden wordt de prijsverhoging van kracht. In afwijking van het bepaalde in de vorige twee volzinnen kan Soapbox niet-substantiële prijsstijgingen doorvoeren zonder Professioneel Gebruiker daarover te informeren.

6.6 Soapbox is gerechtigd hetgeen Professioneel Gebruiker aan Soapbox verschuldigd is te factureren voorafgaand aan de periode waarop de vergoeding betrekking heeft.

6.7 Soapbox heeft het recht een betalingstermijn van 14 dagen of meer te hanteren. De toepasselijke betalingstermijn blijkt uit de facturen van Soapbox. Een op een factuur van Soapbox genoemde betalingstermijn heeft het karakter van een fatale termijn. Na de vervaldatum van de factuur is Gebruiker in verzuim en is Gebruiker wettelijke handelsrente verschuldigd.

6.8 Soapbox is gerechtigd betalingsverplichtingen die Gebruiker jegens Soapbox heeft te incasseren per automatische incasso.

6.9 Als Gebruiker in verzuim is in de nakoming van een betalingsverplichting, heeft Soapbox het recht om een opslag ter hoogte van 10% over het factuurbedrag in rekening te brengen. Als de toepasselijke betalingstermijn met 30 werkdagen wordt overschreden, heeft Soapbox het recht een opslag van 25% over het factuurbedrag in rekening te brengen. Deze opslagen laten overige rechten van Soapbox, zoals op volledige schadevergoeding en/of wettelijke rente, onverlet.

6.10 Als Gebruiker in verzuim is in de nakoming van een betalingsverplichting is Gebruiker de incassokosten verschuldigd die Soapbox in voorkomend geval moet maken ter incasso van de vordering, zulks met een minimum van € 250,- per niet voldane factuur, of zoveel meer als Soapbox op grond van de toepasselijke staffel voor buitengerechtelijke incassokosten in rekening mag brengen. Facturen van rechtshulpverleners gelden als dwingend bewijs van de daadwerkelijk gemaakte incassokosten.

6.11 Gebruiker kan geen betalingsverplichtingen jegens Soapbox opschorten. Gebruiker is niet bevoegd om vorderingen die Gebruiker op Soapbox heeft te verrekenen met vorderingen die Soapbox op Gebruiker heeft.

6.12 Als uit een Overeenkomst voortvloeit dat eigendom van Soapbox overgaat op Gebruiker, wordt de eigendom (verlengd) voorbehouden tot het moment dat Gebruiker aan al haar betalingsverplichtingen jegens Soapbox heeft voldaan. Hetzelfde geldt voor verlening van rechten met dien verstande dat in dergelijke gevallen niet de eigendom wordt voorbehouden doch het recht wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat Gebruiker aan alle betalingsverplichtingen jegens Soapbox heeft voldaan.     Artikel 7   Ingang, duur en beëindiging

7.1 Gebruiker heeft het recht Soapbox Producten te gebruiken gedurende de looptijd van een Gebruikersovereenkomst.

7.2 Soapbox kan een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst met onmiddellijke ingang, zonder dat hiertoe een nadere (rechts)handeling vereist is, opzeggen als:

 1. Ten aanzien van Gebruiker surseance van betaling wordt verleend;
 2. Gebruiker failliet wordt verklaard;
 3. De juridische zeggenschap over Gebruiker wijzigt en het - vanwege de wijziging in zeggenschap - van Soapbox in redelijkheid niet gevergd kan worden de Gebruikers- overeenkomst te laten voortduren.

7.3 Gebruiker dient Soapbox te informeren over de in lid 4 genoemde omstandigheden op het moment dat Gebruiker weet dat die omstandigheden zich zullen verwezenlijken of dreigen te verwezenlijken.

7.4 Voor het overige kan Soapbox een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opzeggen in geval van een gewichtige reden.

7.5 Een Professionele Gebruiker kan een Overeenkomst niet opzeggen, vernietigen, ontbinden of anderszins beëindigen tenzij anders overeengekomen.Artikel 8   Intellectueel eigendom

8.1 Soapbox of diens licentiegevers zijn eigenaar, althans rechthebbende op alle IE-rechten die betrekking hebben op Soapbox Producten. Als er door het gebruik van Gebruiker van Soapbox Producten IE-rechten ontstaan, waaronder mede begrepen IE-rechten op Terugkoppelingen, maar waaronder nadrukkelijk niet begrepen op IE-rechten die rusten op Resultaten, komen die IE-rechten toe aan Soapbox. Voor die IE-rechten die aanvankelijk (mede) bij Gebruiker rusten, verschaft Gebruiker door aanvaarding van Gebruikersvoorwaarden aan Soapbox een eeuwigdurend, royalty vrij, exclusief en onbeperkt gebruiksrecht op die IE-rechten en verplicht zich om onmiddellijk na een door of namens Soapbox gedaan verzoek al die IE-rechten middels een akte over te dragen aan Soapbox. Voorts geeft Gebruiker hierbij volmacht aan Soapbox om namens Gebruiker een tot overdracht van voornoemde IE-rechten strekkende akte te ondertekenen.  

8.2 Soapbox verschaft Gebruiker gedurende de looptijd van een Gebruikersovereenkomst een licentie op Soapbox’ IE-rechten met de reikwijdte die Gebruiker nodig heeft om Soapbox Producten te gebruiken om Challenges uit te voeren overeenkomstig het bepaalde in een Overeenkomst, Gebruikersvoorwaarden en Toepasselijke Wet- en Regelgeving. Onder deze licentie valt nadrukkelijk niet het recht van Gebruiker om kopieën van Soapbox Producten te maken, Soapbox Producten te decompileren of reverse-engineering toe te passen op Soapbox Producten, of Soapbox Producten te gebruiken voor onderzoeks- en ontwikkelingsdoeleinden.

8.3 De EULA is niet-overdraagbaar, niet-exclusief en Gebruiker heeft niet het recht om sublicenties te verstrekken. 

8.4 Ieder ander gebruik van Soapbox Producten dan het gebruik overeenkomstig de EULA is niet toegestaan. 

8.5 Gebruiker verschaft Soapbox kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, sublicentieerbare, niet-exclusieve licentie-, gebruiks- of andere rechten ten aanzien van (intellectuele eigendomsrechten of andere rechten die rusten op) Gebruikerscontent met de reikwijdte die Soapbox nodig heeft om Soapbox Producten te kunnen en mogen leveren, bijvoorbeeld om de Gebruikerscontent op te slaan en al dan niet via het Platform toegankelijk te maken voor andere Gebruikers of derden, alsmede voor promotionele- en mediadoeleinden. Als een derde de rechthebbende is op de desbetreffende intellectuele eigendomsrechten draagt Gebruiker er zorg voor dat Gebruiker voldoende rechten heeft om dit recht aan Soapbox te verlenen. Gebruiker vrijwaart Soapbox tegen rechtsvorderingen die gebaseerd zijn op een standpunt dat Soapbox onvoldoende rechten heeft op die Gebruikerscontent om bepaalde Soapbox Producten te kunnen en mogen leveren.

8.6 Behoudens het bepaalde in lid 1 beoogt dit artikel 8 geen (vermogens)verschuiving teweeg te brengen die afwijkt van Toepasselijke Wet- en Regelgeving ter zake van (aanspraken op) IE-rechten. Dit houdt onder andere in dat elke Gebruiker rechthebbende is en blijft op de IE-rechten die zij had op het moment dat zij met Soapbox een Overeenkomst is aangegaan en dat IE-rechten die rusten op Resultaten toekomen aan Soapbox dan wel aan een (of meerdere) Gebruiker(s) overeenkomstig het bepaalde in Toepasselijke Wet- en Regelgeving, een Overeenkomst dan wel enige andere overeenkomst of grondslag.

8.7 Overeenkomsten en Challengevoorwaarden kunnen bepalingen bevatten die afwijken van het bepaalde in lid 6.

8.8 Soapbox heeft geen verplichtingen jegens de Gebruikers die er toe strekken dat bepaalde individuele Gebruikers rechthebbende worden of blijven van IE-rechten die betrekking hebben op Gebruikerscontent of Resultaten. Het is aan de Gebruikers om, onderling of met derden, de nodige (juridische of andere) maatregelen te treffen over (aanspraken op) IE-rechten omtrent Gebruikerscontent of Resultaten. Gebruikers vrijwaren Soapbox tegen aanspraken van andere Gebruikers of van derden die gebaseerd zijn op een standpunt dat een bepaalde Gebruiker of derde niet de (aanspraak heeft op de) IE-rechten op Gebruikerscontent of Resultaten heeft die zij graag had of meende te hebben.Artikel 9   Vertrouwelijke Informatie

9.1 Als een Gebruiker Vertrouwelijke Informatie van Soapbox ontvangt, is Gebruiker ten opzichte van Soapbox verplicht dat Gebruiker:

 1. Vertrouwelijke Informatie strikt geheim zal houden en die geheimhouding te waarborgen.
 2. Vertrouwelijke Informatie enkel ter beschikking zal stellen aan personen die er uit hoofde van hun functie kennis van moeten nemen.
 3. Vertrouwelijke Informatie niet zal aanwenden voor enig ander doel dan de uitvoering van een Overeenkomst.  
 4. Op eerste verzoek van Soapbox alle Vertrouwelijke Informatie zal retourneren of, naar keuze van Soapbox, zal vernietigen, zonder daarvan enig afschrift te behouden. 

9.2 De verplichting tot geheimhouding in het vorige artikellid geldt niet ten aanzien van Vertrouwelijke Informatie die:

 1. Al in het bezit of bekend was bij Gebruiker op het moment van verstrekking van die informatie aan Gebruiker.
 2. Al algemeen of publiekelijk bekend was op het moment van verstrekking van die informatie aan Gebruiker.
 3. Zelf door Gebruiker is verkregen, ontwikkeld of vervaardigd anders dan door het gebruik van de Vertrouwelijke Informatie.
 4. Bij Gebruiker bekend is geworden op een wijze die niet het gevolg is van een schending van een contractuele verplichting die Gebruiker of een derde jegens Soapbox heeft en niet het gevolg is van onrechtmatig handelen jegens Soapbox.
 5. Aan derden wordt verstrekt met toestemming van Soapbox.

9.3 Soapbox staat niet in voor de juistheid, volledigheid, kwaliteit en/of inhoud van de Vertrouwelijke Informatie en heeft geen verplichtingen daaromtrent jegens Gebruiker.Artikel 10   Verwerking van Persoonsgegevens 

10.1 Gebruikers mogen geen bijzondere Persoonsgegevens in het Platform invoeren, zoals gegevens of informatie over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, godsdienst of levensovertuiging, lidmaatschap van een vakbond, genetische of biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven en strafrechtelijk verleden, noch mogen Gebruikers burgerservicenummers of vergelijkbare persoonsgegevens in het Platform invoeren.

10.2 Als Soapbox als de Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruiker kan worden aangemerkt, zal Soapbox die Persoonsgegevens verwerken overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement.

10.3 Als er Persoonsgegevens van een Gebruiker aan een andere Gebruiker worden doorgegeven overeenkomstig het bepaalde in het Privacy Statement van Soapbox zal de ontvangende Gebruiker het bepaalde in het Privacy Statement respecteren en zich onthouden van ieder ander gebruik van die Persoonsgegevens.

10.4 Als Soapbox en een Gebruiker ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens als gezamenlijke Verantwoordelijke in de zin van artikel 26 AVG worden aangemerkt, zal Gebruiker op eerste verzoek van Soapbox een overeenkomst als bedoeld in artikel 26 AVG met Soapbox aangaan.

10.5 Als Soapbox als de Verwerker ten aanzien van de verwerking van Persoonsgegevens van Gebruiker kan worden aangemerkt en Gebruiker als de Verantwoordelijke ten aanzien van de verwerking van die Persoonsgegevens geldt het bepaalde artikel 10 lid 6 t/m 21 welke artikelleden de verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG vormen.

10.6 Soapbox verwerkt Persoonsgegevens ten behoeve van Verantwoordelijke op grond van een Overeenkomst. De Verwerkersovereenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de Overeenkomst op grond waarvan Soapbox Persoonsgegevens verwerkt voor Verantwoordelijke eindigt, of zoveel eerder dat Soapbox geen Persoonsgegevens meer verwerkt voor Verantwoordelijke. 

10.7 Verantwoordelijke verwerkt Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens. Verantwoordelijke is verplicht Persoonsgegevens op een zodanige wijze te verwerken dat de (wijze of inhoud van of de opdracht tot) verwerkingen niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op rechten van Betrokkenen of derden. Verantwoordelijke vrijwaart Soapbox en houdt Soapbox schadeloos voor aanspraken van Betrokkenen die jegens Soapbox worden ingesteld en het gevolg zijn van een niet-nakoming van de verplichtingen van Verantwoordelijke uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst.

10.8 Verantwoordelijke vergoedt alle (on)kosten die Soapbox moet maken om aan haar verplichtingen uit hoofde van de Verwerkersovereenkomst te voldoen. Voor de handelingen en/of werkzaamheden die Soapbox ter uitvoering van het bepaalde in de Verwerkersovereenkomst dient te verrichten, is Verantwoordelijke een vergoeding aan Soapbox verschuldigd die wordt berekend op nacalculatie tegen de door Soapbox te bepalen tarieven.

10.9 Soapbox verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens en uitsluitend in opdracht en op basis van schriftelijke instructies van Verantwoordelijke, tenzij Toepasselijke Wet- en Regelgeving Soapbox daartoe verplicht. Alsdan doch voor zover dat is toegestaan, stelt Soapbox Verantwoordelijke onverwijld in kennis van een dergelijke (verplichting tot) verwerking.

10.10 Soapbox stelt Verantwoordelijke in staat om binnen de toepasselijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG. Daartoe zal Soapbox Verantwoordelijke onder andere in staat stellen om betrokkenen hun rechten uit te laten oefenen en alle overige verplichtingen na te komen die ingevolge de AVG op Verantwoordelijke mochten rusten.

10.11 Soapbox zal geen Persoonsgegevens doorgeven aan derden landen of internationale organisaties zoals bedoeld in artikel 28 lid 3 sub a AVG, tenzij Soapbox hiervoor uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke instructie toe heeft verkregen van Verantwoordelijke. Het bepaalde in de vorige volzin is niet van toepassing als een op Soapbox van toepassing zijnde Unierechtelijke of lidstaatrechtelijke bepaling hem tot verwerking verplicht; in dat geval stelt Soapbox Verantwoordelijke, voorafgaand aan de verwerking, in kennis van dat wettelijk voorschrift, tenzij die wetgeving deze kennisgeving om gewichtige redenen van algemeen belang verbiedt. Verantwoordelijke geeft de in de eerste volzin bedoelde instructie hierbij aan Soapbox voor zover doorgifte nodig is voor het inschakelen van Subverwerkers.

10.12 Ingeval van beëindiging van de Verwerkersovereenkomst zal Soapbox de in opdracht van Verantwoordelijke verwerkte Persoonsgegevens – naar schriftelijke keuze van Verantwoordelijke – wissen of aan hem terug bezorgen en zal Soapbox aantoonbaar alle bestaande kopieën verwijderen.

10.13 Soapbox waarborgt dat de tot het verwerken van de Persoonsgegevens gemachtigde personen zich op grond van een overeenkomst met Soapbox tot inachtneming van vertrouwelijkheid hebben verbonden of door een wettelijke verplichting tot vertrouwelijkheid gebonden zijn.

10.14 Soapbox waarborgt dat iedere natuurlijk persoon die handelt onder het gezag van Soapbox en toegang heeft tot Persoonsgegevens deze slechts in opdracht van Verantwoordelijke verwerkt. Een natuurlijk persoon die handelt onder het gezag van Soapbox en toegang heeft tot Persoonsgegevens kan deze slechts anders dan in opdracht van Verantwoordelijke verwerken, indien de wet of een rechtelijke uitspraak die natuurlijk persoon daartoe verplicht.

10.15 Soapbox kan de uitvoering van de Verwerkersovereenkomst geheel of ten dele uitbesteden aan Subverwerkers. Soapbox zet enkel Subverwerkers in die afdoende garanties bieden met betrekking tot het toepassen van passende technische en organisatorische maatregelen opdat de verwerking aan het bepaalde in de AVG voldoet en de rechten van de Betrokkenen afdoende worden beschermd. Soapbox zal aan Subverwerkers dezelfde of soortgelijke verplichtingen opleggen als voor hemzelf uit deze Verwerkersovereenkomst voortvloeien en ziet toe op de naleving daarvan door Subverwerkers.

10.16 Soapbox houdt alle Persoonsgegevens geheim. Het is Soapbox niet toegestaan Persoonsgegevens anders dan in het kader van de uitvoering van een Overeenkomst aan derden te verstrekken, tenzij Soapbox daartoe: a. op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is, b. een schriftelijk verzoek van Verantwoordelijke heeft gekregen, of c. voorafgaande schriftelijke toestemming van Verantwoordelijke heeft verkregen.

10.17 In het geval als bedoeld in artikel 10 lid 16.1.a.: a. informeert Soapbox Verantwoordelijke er over dat (een verzoek tot) verstrekking van Persoonsgegevens heeft plaatsgevonden onder vermelding van de identiteit van de verzoeker, de datum van (het verzoek tot) verstrekking, de identiteit van de desbetreffende Betrokkene(n) en een omschrijving van de desbetreffende Persoonsgegevens, b. verifieert Soapbox de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker, c. beperkt Soapbox de verstrekking tot hetgeen wettelijk verplicht is, en d. stelt Soapbox Verantwoordelijke in staat om de rechten van Verantwoordelijke en Betrokkenen uit te oefenen en de belangen van Verantwoordelijke en Betrokkenen te verdedigen.

10.18 Verantwoordelijke en Soapbox zullen (de verwerking van) Persoonsgegevens beveiligen overeenkomstig de voorschriften gesteld bij of krachtens de AVG en bij of krachtens overige (bijzondere) wetgeving ten aanzien van het verwerken van Persoonsgegevens. Soapbox neemt alle passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen die ingevolge artikel 32 AVG vereist zijn om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, welke maatregelen, waar passend, onder andere het volgende (kunnen) omvatten: a. anonimisering, pseudonimisering en versleuteling van Persoonsgegevens, b. het realiseren van de mogelijkheid om op permanente basis de vertrouwelijkheid, integriteit, beschikbaarheid en veerkracht van de verwerkingssystemen en diensten te garanderen, c. het realiseren van de mogelijkheid om bij een fysiek of technisch incident de beschikbaarheid van en de toegang tot de Persoonsgegevens tijdig te herstellen, d. het inrichten van een procedure voor het op gezette tijdstippen testen, beoordelen en evalueren van de doeltreffendheid van de technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de verwerking.

10.19 Bij de bepaling van de nodige technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen die ingevolge artikel 32 AVG vereist zijn om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, dient Soapbox rekening te houden met: a. de stand van de techniek en de uitvoeringskosten, b. de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, c. de verwerkingsrisico's, vooral als gevolg van de accidentele of onrechtmatige vernietiging, verlies, wijziging of ongeoorloofde verstrekking van of ongeoorloofde toegang tot opgeslagen of anderszins verwerkte Persoonsgegevens. De door Soapbox getroffen beveiligingsmaatregelen zijn volgens Verantwoordelijke passend.

10.20 Als zich een Incident bij Soapbox voordoet, zal Soapbox dit Incident onmiddellijk bij Verantwoordelijke melden. Het is ter beoordeling van Verantwoordelijke of het Incident een Datalek is en of er melding van het Incident of Datalek gedaan moet worden aan de Autoriteit Persoonsgegevens of de desbetreffende Betrokkene(n). Het is uitsluitend aan Verantwoordelijke om de opvolging te geven aan Incidenten of Datalekken die artikelen 33 en 34 AVG voorschrijven. Op verzoek van Verantwoordelijke treft Soapbox onmiddellijk alle maatregelen die nodig zijn om de negatieve gevolgen van een Datalek voor de desbetreffende Betrokkene(n) te verhelpen, matigen of voorkomen.

10.21 De verwerkingsactiviteiten van Soapbox hebben betrekking op de verwerkingshandelingen die plaatsvinden door het gebruik dat Gebruikers maken van Soapbox Producten. De duur van de verwerking is gelijk aan de looptijd van een Overeenkomst. Het doel van de verwerkingsactiviteiten is om Verantwoordelijke in staat te stellen Soapbox Producten te gebruiken, Challenges te organiseren en uit te voeren, overeenkomsten met overige Gebruikers aan te gaan, uit te voeren en te beheren, om Gebruikers te administreren, te beheren en met hen te communiceren. De verwerkingsactiviteiten hebben betrekking op de Gebruikers. In dat kader worden de volgende Persoonsgegevens verwerkt: N.A.W.-gegevens, Contactgegevens zoals telefoonnummers, e-mailadressen en social media-accountgegevens, IP-adressen, Inloggegevens, Accountgegevens met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden, foto’s/video’s van Gebruikers of derden, informatie over (gevolgde) studies, curriculum vitae, (oud) werkgevers, bedrijfsactiviteiten en alle overige persoonsgegevens en interesse gebieden, en overige informatie die Gebruikers in het Platform invoeren.Artikel 11   Verplichtingen van Soapbox en beperking van aansprakelijkheid

11.1 Soapbox spant zich in Soapbox Producten naar behoren te leveren. Op grond van Gebruikersvoorwaarden heeft Soapbox echter geen verplichtingen jegens Gebruiker die betrekking hebben op de kwaliteit en/of de beschikbaarheid van (de onderdelen van) Soapbox Producten. Ook heeft Soapbox geen (impliciete) verplichtingen jegens Gebruiker voor wat betreft het maken van back-ups, onderhoud, ondersteuning, et cetera.

11.2 Soapbox levert Soapbox Producten zoals ze zijn en in de feitelijke en juridische toestand waarin Soapbox Producten zich ten tijde van levering aan Gebruiker bevinden. Soapbox Producten kunnen derhalve (tijdelijk) niet-beschikbaar of anderszins gebrekkig zijn. 

11.3 Voor zover Soapbox verplichtingen jegens Gebruiker mocht hebben, kan een tekortkoming in de nakoming van een verplichting door Soapbox niet aan Soapbox worden toegerekend in geval van overmacht, waarvan in aanvulling op of ter invulling van hetgeen de wet daaromtrent stelt, onder andere, maar daartoe niet beperkt, sprake is in geval van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van voor de nakoming van de verplichting vereiste (onder)aannemers, (toe)leveranciers, overheidsmaatregelen, het niet (correct of voldoende) leveren van zaken of diensten door toeleveranciers van Soapbox, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, elektriciteitsstoring, (gevolgen van) epidemieën of pandemieën, storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), brand, noodstand, noodweer, natuurrampen, oorlog, terroristische aanslagen, algemene vervoersproblemen, werkstakingen in het bedrijf van Soapbox en overige situaties die naar het oordeel van Soapbox buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen, et cetera. Enige in een Overeenkomst door Soapbox verstrekte garantie staat niet aan een beroep van Soapbox op overmacht in de weg.eg. 

11.4 In de maximale mate waarin dat is toegestaan op grond van Toepasselijke Wet- en Regelgeving sluit Soapbox zijn aansprakelijkheid, op welke grondslag dan ook, jegens Gebruiker die (in)direct verband houdt met (de levering van) Soapbox Producten uit, althans beperkt Soapbox voornoemde aansprakelijkheid. In geen geval is Soapbox aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag dat Gebruiker voor het gebruik van de schadeveroorzakende Soapbox Producten heeft betaald, tot een maximum van €10.000,-. In het laatste geval is Soapbox nooit aansprakelijk voor indirecte schade en gevolgschade, waaronder mede begrepen gederfde omzet en winst, verminderde goodwill, verlies van gegevens en immateriële schade.Artikel 12   Verplichtingen van Gebruiker

12.1 Als Gebruiker tekortschiet in de nakoming van verplichtingen die Gebruiker op grond van Gebruikersvoorwaarden jegens Soapbox heeft, kan Soapbox alle rechten aanwenden en rechtsmiddelen instellen die ingevolge de Toepasselijke Wet- en Regelgeving bestaan en mogelijk zijn. 

12.2 Voor zover vereist, geldt in aanvulling van het bepaalde in het vorige artikellid dat een tekortkoming in de nakoming van verplichtingen die Gebruiker op grond van Gebruikersvoorwaarden jegens Soapbox heeft er onmiddellijk, zonder dat een aanvullende (rechts)handeling vereist is, dat Gebruiker jegens Soapbox in schuldeisersverzuim raakt en Soapbox alle of bepaalde verplichtingen jegens Gebruiker (tijdelijk) kan opschorten, bijvoorbeeld door het (tijdelijk) buiten werking stellen van de Clouddienst, (bepaalde) gebruiksmogelijkheden van Platform of (bepaalde) Functionaliteiten (tijdelijk) kan beperken of content (tijdelijk) kan verwijderen.

12.3 Als op Gebruiker jegens Soapbox  een vrijwaringsverplichting rust, houdt dat voor zover vereist in aanvulling op hetgeen Toepasselijke Wet- en Regelgeving daaromtrent bepaalt, in dat:

 1. Gebruiker op eerste verzoek van de gevrijwaarde partij de verdediging en alle (juridische) kosten voor eigen rekening en risico op zich neemt tegen de aanspraken of vorderingen van derden, doch dat Gebruiker alle redelijke instructies van Soapbox in het kader van de verdediging opvolgt, of naar keuze van Soapbox, alle (juridische) kosten aan Soapbox vergoedt die Soapbox redelijkerwijs moet maken om zich te verdedigen tegen de aansprakelijkheid, boete of verplichting;
 2. Gebruiker op eerste verzoek van Soapbox, Soapbox schadeloos stelt en schadeloos zal houden, al dan niet door het bedrag dat Soapbox ingevolge de aansprakelijkstelling of vordering aan de derde dient te betalen op eerste verzoek van Soapbox aan Soapbox te voldoen.


Artikel 13   Slotbepalingen

13.1 Gebruiker aanvaardt dat alle communicatie tussen Soapbox en Gebruiker via het Platform kan verlopen. Mededelingen of verklaringen van Soapbox aan Gebruiker die via het Platform gedaan worden, worden geacht schriftelijke mededelingen of verklaringen van Soapbox aan Gebruiker te zijn.

13.2 Soapbox kan Gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd aanpassen. Gebruikers worden 1 maand vooraf van de wijzigingen op de hoogte gebracht. Als Gebruiker voorafgaand aan de inwerkingtreding daarvan tegen een aangekondigde wijziging protesteert, geldt de wijziging niet ten aanzien van die Gebruiker. Gebruiker aanvaardt hierbij voor alsdan dat dit mogelijkerwijs een nadelige impact kan hebben op (het functioneren van) Soapbox Producten. Na de inwerkingtreding van de aangekondigde wijzigingen maken deze integraal onderdeel uit van Gebruikersvoorwaarden.

13.3 Als een (gedeelte van een) bepaling in de Gebruikersvoorwaarden of een Overeenkomst ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, worden de overblijvende (gedeelten van de) bepalingen uitgelegd alsof een dergelijke ongeldige of niet afdwingbare bepaling niet zou zijn opgenomen en wordt de ongeldige of niet afdwingbare bepaling (of gedeelte daarvan) geacht te zijn vervangen door een geldige, afdwingbare bepaling die de strekking van de vervangen bepaling zo dicht mogelijk benadert.

13.4 Zonder daartoe vooraf schriftelijke goedkeuring van Soapbox te hebben verkregen, kan Gebruiker rechten die zij op grond van een Overeenkomst heeft niet overdragen aan een derde. Partijen beogen dat het bepaalde in voorgaande volzin goederenrechtelijke werking heeft. Gebruiker verleent hierbij goedkeuring c.q. medewerking zoals bedoeld in art. 6:159 lid 1 BW om rechten en verplichtingen die Soapbox op grond van een Overeenkomst heeft over te dragen aan een door Soapbox te bepalen derde.

13.5 De Gebruikersvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

13.6 Voor de kennisneming van geschillen, welke naar aanleiding van (de uitvoering van) een Gebruikersovereenkomst of een Overeenkomst zijn of mochten ontstaan, is in eerste aanleg uitsluitend de rechter van de Rechtbank Limburg, zittingsplaats Maastricht bevoegd.

USER TERMS AND CONDITIONS  

SOAPBOX PRODUCTS

version December 2021These are the User Terms and Conditions for SoapBox Products. This website is a product of SoapBox B.V.,  Chamber of Commerce no. 54104688Article 1   Definitions

Words in these User Terms and Conditions that are written with a capital letter have the following meanings:

Account: any End User Account, Participant Account, Customer Account, or Partner Account that gives access to the areas in the Platform intended for the relevant Account Holder.

Other Users: all Voters, Respondents, and other users. 

GDPR: the General Data Protection Regulation. 

Challenge: a competition, game or other task, prize or other question, or something similar that Participants can participate in individually or as a team, which the Customer and Soapbox substantively formulate and organise.

Challenge Conditions: supplementary conditions that apply to one or more individual Challenges. 

Cloud Service: the online access to the Platform, Soapbox Software, and the data that Soapbox hosts. 

Participant: a natural person who participates in a Challenge.

Participant Account: the account that gives a Participant access to the Platform.

Participant Agreement: the agreement between Soapbox and a Participant and/or between a Customer and a Participant based on which a Participant participates in a Challenge.

End User: a natural person who uses the Platform in the capacity of a Participant or for a Customer or Partner.

End User Account: the account of the natural person who actually uses the Platform.

EULA (end user licence agreement): the licence conditions set out in Article 8, paragraph 2.

Users: all Participants, Customers, Partners, End Users, and Other Users.

User-Generated Content: all digital or other data that originates from a User, such as knowledge, know-how, works, documents, performances, data and other files, software, etc., that a User uploads to the Platform or otherwise supplies or uses in connection with using Soapbox Products, such as when carrying out Challenges, and all digital and other data that a User creates as a result of using Soapbox Products. 

User Agreement: an Agreement under which a User is allowed to use the Platform. 

User Terms and Conditions: these User Terms and Conditions and the EULA Soapbox Platform, version March 2021, and all Challenge Conditions.

Materials: the movable property or documents that Soapbox supplies to a User in connection with an Agreement.  

IP rights: all intellectual property rights and related claims, as well as all property or other rights and related claims attached or in relation to know-how, formats, and digital and other data.

Customer: Soapbox's opposite party in a Collaboration Agreement.

Customer Account: the account that gives a Customer access to the Platform.

Organiser: the Customer or Partner who takes the initiative for a certain Challenge and determines its content and/or the applicable Challenge Conditions.

Agreement: a Business Contract, a Collaboration Agreement, a Partner Agreement, a Participant Agreement and any other agreement with Soapbox relating to the use of Soapbox Products. 

Partner: the opposite party of Soapbox or a Customer in a Partner Agreement. 

Partneraccount: the account that gives a Customer access to the Platform.

Personal Data: an item of data as defined in Article 4(1) GDPR.

Platform: the digital environment managed by Soapbox to which Users have access.

Partner Agreement: an agreement between Soapbox or a Customer and a Partner based which a Partner participates in a Challenge.

Professional Users: all Customers and Partners.

Respondents: a natural person who posts a message on a User's profile.

Results: the outcomes, ideas, works, methods, procedures, solutions, inventions, data, and all other results that Participants present in connection with a Challenge.

Soapbox: the private limited company Soapbox B.V., registered in the Commercial Register of the Chamber of Commerce under number 54104688.

Soapbox Products: each Challenge, the Cloud Service, the Platform, Soapbox Software, and all Materials.

Soapbox Software: the computer software required for operating the Platform.

Collaboration Agreement: a collaboration agreement between Soapbox and a Customer based on which Soapbox organises Challenges on the Customer's instructions.

Voters: natural persons who cast a vote on a User's profile.

Feedback: all comments, suggestions, technical information, or other forms of feedback that a User gives to Soapbox, either actively or passively by way of technical settings, about Soapbox Products and their use.

Applicable Laws and Regulations: the laws and regulations, including those related to tax, which apply to an Agreement, User Terms and Conditions, the use of the Cloud Service, and the relationship between Soapbox and a User in general. 

Controller: a controller as defined in Article 4(7) GDPR.

Confidential Information:: all information that comes to a User's knowledge in connection with or as a result of an Agreement or its performance or of using the Cloud Service and Soapbox, relating to the Platform, the Cloud Service, and Soapbox Products, such as information about the technologies used, underlying principles, drawings, models, graphic images, source codes, login details, customers, end users, projects, functionalities, usage and application options, business models, prices, etc., with the exception of trivial or other information of such a nature that if disclosed by a User to Third Parties, it will not harm any reasonable interest of Soapbox.

Processor: a processor as defined in Article 4(8) GDPR.

Website: www.soapbox.nl , www.steponthebox.com , and any other website managed by SoapboxArticle 2   User Terms and Conditions, Challenge Conditions, and third-party conditions

2.1 The User Terms and Conditions apply to the use of Soapbox Products.

2.2 The User Terms and Conditions apply in addition to the arrangements made in an Agreement about the use of Soapbox Products. If there are any inconsistencies between the provisions of an Agreement and the User Terms and Conditions, the provisions of the Agreement will prevail. 

2.3 The User may participate in Challenges on the basis of an Agreement. Soapbox need never conclude an Agreement on the basis of User Terms and Conditions. 

2.4 Soapbox or the Organiser can set supplementary Challenge Conditions for certain Challenges. Challenge Conditions are communicated to Users through the Platform. Acceptance of the Challenge Conditions is not compulsory, but a User can be excluded from participating in a Challenge if the Challenge Conditions relating to that Challenge are not accepted and/or Soapbox may set further restrictions on participation. 

2.5 After accepting the Challenge Conditions, Users intend for them to constitute an agreement between the accepting User and the party that has set them. It is up to the parties to the Challenge Conditions to determine the extent to which a binding agreement is actually concluded between them through the Soapbox Platform. Soapbox does not warrant any agreement is concluded. 

2.6 Soapbox is not a party to the Challenge Conditions set by the Organiser, and Soapbox has no obligations in this regard. The Organiser indemnifies Soapbox against claims that Users or third parties may make against Soapbox as a result of the Challenge Terms and Conditions, explicitly including tax claims related to tax on games of chance.

2.7 Challenges are carried out in accordance with the applicable Challenge Conditions. The Organisers may offer prizes. Soapbox never offers prizes. Soapbox is not responsible for how the Organisers set up or carry out the Challenge, for how the results of a Challenge are established, or for how the prizes are dealt with. Soapbox does not correspond with the Users concerned about the outcome of a Challenge. Users must contact the relevant Organiser for this purpose. The Organiser indemnifies Soapbox against any claims that Users or third parties bring against Soapbox as a result of the Challenge Conditions. 

2.8 In the relationship between Soapbox and its suppliers, the relevant supplier's general, licensing, and/or other conditions can apply in relation to using Soapbox Products. Insofar as this is required and in the opinion of Soapbox desirable, the User accepts those conditions in respect of that supplier and Soapbox, and they form part of the User Terms and Conditions. The User will comply with all these conditions. 

2.9 The User warrants towards Soapbox that they will fulfil their obligations under the User Terms and Conditions. The User indemnifies Soapbox against third-party claims based on the view that the User has not observed the User Terms and Conditions or claims that result from the User's failure to comply with the User Terms and Conditions. 

2.10 The User cannot assign their rights under the User Terms and Conditions to a third party without Soapbox's consent. The provisions of the previous sentence have an effect on property rights. Article 3   Use of Soapbox Products

3.1 Users must be aged 16 or over, or confirm they have an authorised representative's consent. By creating an Account, Users declare they are aged 16 or over. 

3.2 Users are given access to a control panel in their Account that offers the usage options intended for them. 

3.3 The User is always responsible for the use of Soapbox Products in their Account. All legal or other acts performed in the User's Account are attributed to the User and deemed to have been legal or other acts of that User.

3.4 During the Use of Soapbox Products, the User must comply with all Applicable Laws and Regulations and respect all third-party rights. The User must refrain from any acts of use that compromise Soapbox's legitimate interests, and refrain from all such and other acts that are inappropriate, improper, careless, or undesirable, in Soapbox's opinion. 

3.5 The User must implement appropriate technical, organisational, preventative, and other measures to protect the Soapbox Products and to prevent unauthorised access to the Platform. In this connection, among other things, the User must keep the login details and passwords strictly secret and change passwords as often as necessary. The User must change passwords as soon as they know that the password along with other login details are (or have been) the target of a data breach at third parties. 

3.6 The User must not misuse Soapbox Products and must take all preventative and other measures reasonably needed to prevent misuse of Soapbox Products by third parties. Misuse includes posting or disseminating content that is discriminatory, incites violence or bullying, is contrary to common decency or good taste, contains pornographic material, facilitates criminal activities, relates to commercial activities that fall outside the scope of a Challenge (such as advertisements, lotteries, competitions, or pyramid games), contravenes the Applicable Laws and Regulations, User Terms and Conditions, or Challenge Conditions, or infringes third-party rights, etc.

3.7 The User must implement all preventative measures reasonably needed to prevent Soapbox Products or their use from causing damage to the User or third parties.

3.8 The User must abide by all reasonable instructions of Soapbox concerning the use of Soapbox Products. The User must provide Soapbox with all information and cooperate as needed to enable Soapbox to fulfil its obligations towards the User and to exercise the rights that Soapbox has in respect of the User. 

3.9 Soapbox may issue updates for Soapbox Software or otherwise make changes to Soapbox Products. Insofar as required, the User must cooperate as needed for this purpose. Article 4   User Agreement and the Platform

4.1 Unless specified otherwise in an Agreement, each Agreement also constitutes a User Agreement. 

4.2 The User may use the Platform under a User Agreement. To actually use the Platform, the User needs an Account. 

4.3 Every User needs to create an Account. The User is not allowed to use the Platform without an Account. 

4.4 The Website contains all available user information, manuals, and instructions relating to the use of Soapbox Products.  Article 5   Account management and responsibility

5.1 Soapbox creates a Customer Account for each Customer and a Partner Account for all Partners. A Customer or Partner can also do this themselves. 


Customer Accounts

5.2 Among other things, a Customer can do the following in the Customer Account:

 1. create an End User Account for their employees
 2. create a Participant Account for Participants
 3. create, follow-up, and manage Challenges
 4. select Participants and add them (in teams) to Challenges.

5.3 The Customer is responsible towards Soapbox for all Accounts created in their Customer Account. Actions of End Users of Accounts created in the Customer Account are attributed to the Customer. Insofar as required, the Customer grants an irrevocable power of attorney to the aforementioned End Users to perform all legal acts on behalf of the Customer that are possible in the relevant End User Account. 

5.4 The Customer warrants Soapbox that their End Users referred to in paragraph 3 will comply with the provisions of the User Terms and Conditions and is liable towards Soapbox for that compliance. 

5.5 The Customer's End Users referred to in paragraph 3 undertake towards Soapbox and the Customer to comply with the User Terms and Conditions.


Partner Accounts

5.6 Among other things, a Partner can do the following in the Partner Account:

 1. create an End User Account for their employees
 2. follow-up and manage Challenges  
 3. Pcomplete/upload and change profile details and visual material 
 4. view and select potential Users and projects. 

5.7 The Partner is responsible towards Soapbox for all Accounts created in their Partner Account. Actions of End Users of Accounts created in the Partner Account are attributed to the Partner. Insofar as required, the Partner grants an irrevocable power of attorney to the aforementioned End Users to perform all legal acts on behalf of the Partner that are possible in the relevant End User Account. 

5.8 The Partner warrants Soapbox that their End Users referred to in paragraph 7 will comply with the provisions of the User Terms and Conditions and is liable for that compliance. 

5.9 The Partner's End Users referred to in paragraph 7 undertake towards Soapbox and the Partner to comply with the User Terms and Conditions.


Participant Accounts

5.10 In a Participant Account, Participants can carry out, follow-up, and manage Challenges.

5.11 The Participant is obliged towards Soapbox and towards the party that has created the Participant Account to comply with all the provisions of the User Terms and Conditions and the Challenge Conditions.Article 6   Prices, invoicing, and payment

6.1 The following provisions of Article 6 relate to Professional Users only.

6.2 Soapbox and the Professional User reach consensus on the price of Soapbox Products in an Agreement. If a price is not specified in an Agreement, Soapbox's usual rates will apply, and Soapbox's records will provide conclusive evidence for this purpose. 

6.3 If Soapbox performs certain activities to fulfil the obligations under an Agreement or otherwise at a User's request, but the Agreement does not specify the fee for those activities, the fee will be calculated on the basis of actual costs (fee = number of hours x hourly rate). If Soapbox purchases materials, third-party services, licences, or digital or other goods to fulfil the obligations under an Agreement or otherwise at a User's request, but the Agreement does not specify the fee for these items, Soapbox may charge the User the cost price of these items plus a mark-up of no more than 20% on the cost price.

6.4 All specified prices exclude turnover tax and other applicable costs, taxes, or duties.

6.5 Soapbox may index the agreed prices annually up to the price index figure for the Service Price Index (SPI) of Statistics Netherlands by notifying a Professional User of this indexation by registered post. The indexation becomes effective once Soapbox gives notice of it, and with retroactive effect where necessary. Soapbox may unilaterally increase the agreed prices if objective criteria give it cause to do so, for example if there is an increase in the costs of its subcontractors or suppliers, or an increase in financial charges because of amendments in the Applicable Laws and Regulations. Soapbox must notify a Professional User beforehand about a price increase. From that moment, the User has three months in which to unilaterally terminate the Agreement to which the price increase relates with immediate effect. The price increase becomes effective at the end of the three-month period. Notwithstanding the previous two sentences, Soapbox may implement minor price increases without notifying a Professional User about them.

6.6 Soapbox may invoice a Professional User for the amount owing to it before the period to which the fee relates.

6.7 Soapbox may apply a payment term of 14 days or longer. The applicable payment deadline is specified in Soapbox's invoices. The payment deadline specified on a Soapbox invoice is a strict deadline. If the User does not pay by the final payment date specified on the invoice, they will be in default and owe statutory commercial interest.

6.8 Soapbox may collect the payment obligations that the User has towards it by direct debit order.

6.9 If the User fails to fulfil a payment obligation, Soapbox may charge a surcharge of 10% of the invoice amount. If the applicable payment deadline is exceeded by 30 business days, Soapbox may charge a surcharge of 25% of the invoice amount. These surcharges do not affect Soapbox's other rights, such as the right to claim full compensation for damage and/or statutory interest.

6.10 If a User fails to fulfil a payment obligation, they must pay the debt collection costs that Soapbox has to incur to collect the amount owing in that case, subject to a minimum of €250 per unpaid invoice, or so much more as Soapbox is entitled to charge based on the applicable sliding scale for extrajudicial debt collection costs. Invoices of legal assistance providers are conclusive evidence of the debt collection costs actually incurred.

6.11 A User cannot suspend any payment obligations towards Soapbox. A User has no right to set off their claims against Soapbox with claims that Soapbox has against the User.

6.12 If it ensues from an Agreement that ownership of Soapbox's property will pass to a User, a retention or extended retention of title will apply to this property until the User has fulfilled all their payment obligations towards Soapbox. The same applies to granting rights, on the understanding that in such cases instead of a retention of title on property, the right will be granted subject to the condition precedent that the User has fulfilled all their payment obligations towards Soapbox.     Article 7   Commencement date, term, and termination

7.1 The User may use Soapbox Products during the term of a User Agreement.

7.2 Soapbox may terminate a User Agreement or an Agreement with immediate effect, with no further legal or other action required, if:

 1. the User is granted a suspension of payments
 2. the User is declared bankrupt
 3. legal control over the User changes and on account of this change in control, Soapbox cannot reasonably be required to allow the User Agreement to continue.

7.3 The User must inform Soapbox about the circumstances referred to in paragraph 2 as soon as they know these circumstances will occur or there is a risk of them occurring.

7.4 Soapbox may also fully or partially terminate a User Agreement or an Agreement if there are compelling reasons for doing so.

7.5 Unless agreed otherwise, a Professional User cannot give notice of termination of, nullify, terminate for breach, or otherwise end an Agreement.Article 8   Intellectual property

8.1 Soapbox or its licensors are the owners, or at least the rightholders, of all IP rights relating to Soapbox Products. If IP rights arise because of the User's use of Soapbox Products, including IP rights on Feedback but expressly excluding IP rights attached to Results, these IP rights will vest in Soapbox. As for IP rights that initially vest fully or partially in the User, the User, by accepting the User Terms and Conditions, grants Soapbox a perpetual, royalty-free, exclusive, and unlimited right to use those IP rights, and must assign these IP rights to Soapbox, by way of a deed of assignment, immediately after such a request has been made by or on behalf of Soapbox. The User also grants Soapbox a power of attorney to sign a deed to assign those IP rights on behalf of the User.   

8.2 During the term of a User Agreement, Soapbox grants the User a licence on its IP rights with the scope that the User needs to use Soapbox Products to carry out Challenges in accordance with the provisions of an Agreement, the User Terms and Conditions, and the Applicable Laws and Regulations. This licence expressly does not entitle the User to make copies of Soapbox Products, to decompile Soapbox Products, to apply reverse-engineering to Soapbox Products, or to use Soapbox Products for research and development purposes.

8.3 The EULA is non-transferable and non-exclusive, and the User has no right to issue sub-licences. 

8.4 No use of Soapbox Products other than the use in accordance with the EULA is allowed.  

8.5 The User grants Soapbox free, unencumbered, worldwide, sublicensable, non-exclusive licensing, usage, or other rights in respect of User Generated Content, and the intellectual property rights or other rights that have been established on it, with the scope that Soapbox needs to be able to supply Soapbox Products, for example to save the User Generated Content and to make it accessible to other Users or third parties, either through the Platform or otherwise, as well as for promotional and media purposes. If a third party is the rightholder to the relevant intellectual property rights, the User will be responsible for ensuring the User has sufficient rights to grant this right to Soapbox. The User must indemnify Soapbox against legal claims based on the view that Soapbox has insufficient rights to that User-Generated Content to be able or allowed to supply certain Soapbox Products.

8.6 Notwithstanding the provisions of paragraph 1, this Article 8 will not lead to any change, including in ownership, which does not conform to the Applicable Laws and Regulations in relation to IP rights or related claims. Among other things, this means that every User will become and remain a rightholder to the IP rights they had when they entered into an Agreement with Soapbox, and that IP rights established on Results vest in Soapbox, a User, or several Users in accordance with the provisions of the Applicable Laws and Regulations, an Agreement, or any other agreement or basis.

8.7 Agreements and Challenge Conditions can contain provisions that deviate from the provisions of paragraph 6.

8.8 Soapbox has no obligations towards the Users entailing that certain individual Users become or remain a rightholder of IP rights relating to User-Generated Content or Results. It is the responsibility of the Users to take the necessary legal or other measures, either together or with third parties, in relation to IP rights or related claims to User-Generated Content or Results. Users indemnify Soapbox against claims of other Users or of third parties based on the view that a certain User or third party does not hold the IP rights or a related claim to User-Generated Content or Results that they wished to hold or thought they held.Article 9   Confidential Information

9.1 If a User receives Confidential Information from Soapbox, they are obliged towards Soapbox to ensure that they:

 1. If a User receives Confidential Information from Soapbox, they are obliged towards Soapbox to ensure that they:
 2. only make the Confidential Information available to persons who need to know about it on account of their position
 3. do not use the Confidential Information for any purpose other than performing an Agreement  
 4. return all Confidential Information immediately on Soapbox's request, or destroy such information without keeping any copies, at Soapbox's discretion. 

9.2 The obligation to observe confidentiality in the previous paragraph does not apply in relation to Confidential Information that:

 1. was already in the possession of or known to the User when that information was provided to the User
 2. was generally or publicly known when that information was provided to the User
 3. was acquired, developed, or created by the User other than through the use of the Confidential Information
 4. became known to the User in a way that was not the result of a breach of a contractual obligation that the User or a third party has towards Soapbox and was not the result of an unlawful act towards Soapbox
 5. is provided to third parties with Soapbox's consent.

9.3 Soapbox does not warrant the correctness, completeness, quality, and/or contents of the Confidential Information and has no obligations towards the User in relation to it.Article 10   Processing of Personal Data 

10.1 Users must not enter special categories of Personal Data in the Platform, such as data or information about their racial or ethnic origin, political opinions, religion or philosophical beliefs, trade union membership, genetic or biometric data, health, sex life, or criminal record. Users must also not enter citizen service numbers or similar personal data in the Platform.

10.2 If Soapbox can be regarded as the Controller in relation to processing the User's Personal Data, it will process that Personal Data in accordance with the provisions of the Privacy Statement.

10.3 If Personal Data of a User is transferred to another User in accordance with the provisions of Soapbox's Privacy Statement, the receiving User must observe the provisions of the Privacy Statement and refrain from any other use of that Personal Data.

10.4 If Soapbox and a User can be regarded as joint Controllers in relation to processing Personal Data as defined in Article 26 GDPR, the User must enter into an agreement with Soapbox, as referred to in Article 26 GDPR, immediately on Soapbox's request.

10.5 If Soapbox can be regarded as the Processor in relation to processing the User's Personal Data, and the User as the Controller in relation to processing those Personal Data, the provisions of Article 10, paragraphs 6 to 21 will apply. These paragraphs constitute the processing agreement as defined in Article 28(3) GDPR.

10.6 Soapbox processes Personal Data on behalf of the Controller under an Agreement. The Processing Agreement ends by operation of law when the Agreement under which Soapbox processes Personal Data for the Controller ends, or so much earlier that Soapbox no longer processes Personal Data for the Controller. 

10.7 The Controller processes Personal Data properly, carefully, and in accordance with the GDPR and other applicable regulations on processing Personal Data. The Controller must process Personal Data so that the processing operations, the manner or content of processing operations, or the instruction to perform them are lawful and do not infringe the rights of Data Subjects or third parties. The Controller indemnifies and holds Soapbox harmless against claims that Data Subjects bring against Soapbox resulting from the failure to fulfil the Controller's obligations under the Processing Agreement.

10.8 The Controller must reimburse all costs and expenses that Soapbox incurs to fulfil its obligations under the Processing Agreement. For the acts and/or activities that Soapbox must perform under the provisions of the Processing Agreement, the Controller must pay Soapbox a fee that will be calculated on the basis of actual costs at rates to be determined by Soapbox.

10.9 Soapbox processes the Personal Data in accordance with the GDPR and other applicable regulations on processing Personal Data, only as commissioned by and based on written instructions from the Controller unless Applicable Laws and Regulations require Soapbox to process Personal Data. In such a case, and insofar as permitted, Soapbox will notify the Controller of such processing or obligation to process without delay.

10.10 Soapbox must enable the Controller to comply with its obligations under the GDPR within the applicable time limits. For this purpose, Soapbox must enable the Controller, among other things, to allow Data Subjects to exercise their rights and to fulfil all other obligations that the Controller may have under the GDPR.

10.11 Soapbox must not transfer any Personal Data to third countries or international organisations as referred to in Article 28(3)(a) GDPR unless it has received an express, prior, and written instruction to do so from the Controller. The provisions of the previous sentence do not apply if a provision of EU or Member State law applicable to Soapbox compels it to perform processing. In such a case, Soapbox must notify the Controller of that legal provision before processing unless the legislation prohibits such notice for compelling reasons of public interest. The Controller gives Soapbox the instruction referred to in the first sentence insofar as transferring Personal Data is needed for hiring Subprocessors.

10.12 If the Processing Agreement ends, Soapbox must, at the Controller's written option, either delete the Personal Data processed on the Controller's instructions or return them to the Controller, and demonstrably delete all existing copies.

10.13 Soapbox warrants that the persons authorised to process Personal Data have undertaken to observe confidentiality on the basis of an agreement with Soapbox or are bound by a legal duty of confidentiality.

10.14 Soapbox warrants that any natural person acting under its authority and having access to Personal Data will process them only on the Controller's instructions. A natural person acting under Soapbox's authority and who has access to Personal Data may process them other than on the Controller's instructions only if the law or a court ruling obliges them to do so.

10.15 Soapbox may outsource performing all or part of the Processing Agreement to Subprocessors. Soapbox uses only Subprocessors that offer adequate warranties in terms of applying appropriate technical and organisational measures so that the processing complies with the provisions of the GDPR, and Data Subjects' rights are adequately protected. Soapbox must impose the same or similar obligations on Subprocessors as its obligations under this Processing Agreement and ensure that the Subprocessors comply with those obligations.

10.16 Soapbox must keep all Personal Data confidential. Soapbox must not disclose Personal Data to third parties other than to perform an Agreement unless it (a) is obliged to do so by law or under a court ruling; (b) has received a written request from the Controller; or (c) has obtained the Controller's prior written consent.

10.17 In the case referred to in Article 10.16 (a), Soapbox must (a) notify the Controller that Personal Data has been disclosed or a request for disclosure has been made, stating the identity of the requester, the date of the disclosure or of the request for disclosure, the identity of the Data Subject(s) concerned, and a description of the Personal Data concerned; (b) verify the basis of the request and the identity of the requester; (c) limit the disclosure to what is legally required; and (d) enable the Controller to exercise their rights, to act so as to allow Data Subjects to exercise their rights, and to safeguard the interests of the Controller and Data Subjects.

10.18 The Controller and Soapbox must secure the Personal Data and their processing in accordance with the regulations set under or pursuant to the GDPR and under or pursuant to other standard or special legislation on processing Personal Data. Soapbox must implement all appropriate technical and organisational security and other measures required under Article 32 GDPR to guarantee a level of security appropriate to the risk, which measures include or can include, where appropriate: (a) anonymising, pseudonymising, and encrypting Personal Data; (b) the ability to ensure the ongoing confidentiality, integrity, availability, and resilience of processing systems and services; (c) the ability to restore the availability and access to Personal Data in a timely manner if a physical or technical incident occurs; and (d) establishing a process for regularly testing, assessing, and evaluating the effectiveness of technical and organisational measures for ensuring the security of processing.

10.19 In determining the necessary technical and organisational security and other measures required under Article 32 GDPR to guarantee a level of security appropriate to the risk, Soapbox must take into account (a) the state of the art and the costs of implementation; (b) the nature, scope, context, and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the rights and freedoms of natural persons; (c) the processing risks, in particular from accidental or unlawful destruction, loss, alteration, unauthorised disclosure of, or access to Personal Data stored or otherwise processed. The Controller considers the security measures implemented by Soapbox to be appropriate.

10.20 If an Incident occurs at Soapbox, Soapbox must immediately report this Incident to the Controller. It is up to the Controller to decide whether the Incident is a Data Breach and whether the Incident or Data Breach needs to be reported to the Dutch Data Protection Authority or the relevant Data Subject(s). It is solely up to the Controller to follow up Incidents or Data Breaches as prescribed under Articles 33 and 34 GDPR. At the Controller's request, Soapbox must immediately take all measures needed to remedy, mitigate, or prevent the adverse consequences of a Data Breach for the Data Subject(s) concerned.

10.21 Soapbox's processing activities relate to the processing operations that occur when Users use Soapbox Products. The duration of the processing coincides with the term of an Agreement. The purpose of the processing activities is to enable the Controller to use Soapbox Products, to organise and carry out Challenges, to enter into, perform, and manage agreements with other Users, and to administer, manage, and communicate with Users. The processing activities relate to the Users. The following Personal Data are processed for this purpose: Name and address details, contact details such as telephone numbers, email addresses, and social media account data, IP addresses, login data, account data including usernames and passwords, photos/videos of Users or third parties, information about current or completed studies, curriculum vitae, former and current employers, business activities, all other personal data and areas of interest, and other information that Users enter in the Platform.Article 11   Obligations of Soapbox and limitation of liability

11.1 Soapbox will endeavour to supply the Soapbox Products properly. However, under the User Terms and Conditions, Soapbox has no obligations towards the User that relate to the quality and/or the availability of Soapbox Products or their parts. Soapbox also has no explicit or implicit obligations towards the User in relation to creating back-ups, maintenance, support, etc.

11.2 Soapbox supplies Soapbox Products ’as is' and in their actual and legal condition on the date of delivery to the User. Soapbox Products therefore might be unavailable or defective, including temporarily, in some other way. 

11.3 Insofar as Soapbox has any obligations towards the User, any failure to fulfil an obligation cannot be attributed to Soapbox if force majeure occurs. In addition to or elaborating on what the law states about force majeure, this includes, but is not limited to, the non-availability (including temporarily) of contractors, subcontractors, and suppliers required for fulfilling the obligation; government measures; the incorrect or insufficient supply of goods or services by Soapbox's suppliers; faulty goods, equipment, software, or materials of third parties; power failures; epidemics or pandemics and their consequences; internet, data network and telecommunications system failures (for example, because of cybercrime or hacking); a fire, state of emergency, extreme weather, natural disasters, war, terrorist attacks, general transport problems, or strikes at Soapbox's business; and other situations that Soapbox believes are beyond its control and temporarily or permanently prevent the fulfilment of its obligations. Any warranty given by Soapbox in an Agreement does not preclude its right to invoke force majeure.eg. 

11.4 To the maximum extent permitted under the Applicable Laws and Regulations, Soapbox excludes or at least limits all liability towards the User, on any legal grounds, directly or indirectly related to Soapbox Products or their supply. Soapbox is never liable for a higher amount than the User has paid to use the Soapbox Products that have caused the damage, up to a maximum of €10,000. In the latter case, Soapbox is never liable for any indirect damage or consequential damage, including loss of turnover or profits, impairment of goodwill, loss of data, and immaterial damage.Article 12   Obligations of the User

12.1 If the User fails to fulfil any of their obligations towards Soapbox under the User Terms and Conditions, Soapbox may exercise all rights and take all legal actions that exist and are possible under the Applicable Laws and Regulations. 

12.2 Insofar as required, in addition to the provisions of the previous paragraph, a failure by the User to fulfil their obligations towards Soapbox under the User Terms and Conditions will immediately result in the User being in creditor's default towards Soapbox with no need for any additional legal acts, and Soapbox may temporarily or permanently suspend all obligations towards the User, for example by temporarily or permanently deactivating the Cloud Service, by temporarily or permanently restricting certain or all Platform user options or certain or all Functionalities, or by temporarily or permanently removing content.

12.3 If the User has an obligation to indemnify Soapbox, this means, insofar as required, and in addition to what is provided under the Applicable Laws and Regulations in this regard, that:

 1. immediately on request of the indemnified party, the User must take on the defence and all legal or other costs at its own expense and risk against the claims of third parties, but must follow all reasonable instructions of Soapbox in connection with the defence, or, at Soapbox's discretion, compensate all legal or other costs that Soapbox reasonably has to incur to defend itself against the liability, penalty, or obligation
 2. immediately on request of Soapbox, the User must indemnify and hold Soapbox harmless, whether or not by paying to Soapbox on demand the amount that Soapbox has to pay the third party under the notice of liability or claim.


Article 13   Final provisions

13.1 GThe User accepts that all communication between Soapbox and the User can go through the Platform. Notifications or announcements of Soapbox to the User through the Platform are deemed to be written notifications or announcements of Soapbox to the User.

13.2 Soapbox may amend the User Terms and Conditions from time to time. Users will be notified about such changes one month in advance. If a User objects to a notified amendment before it enters into effect, that amendment will not apply to that User. The User already accepts that this could have a detrimental impact on Soapbox Products or their performance. After the notified amendments enter into effect, they form an integral part of the User Terms and Conditions.

13.3 If a provision or part of a provision of the User Terms and Conditions or an Agreement is found to be invalid or unenforceable, the remaining provisions, or parts of provisions, will be interpreted as though the invalid or unenforceable provision were not included, and the invalid or unenforceable provision, or part of it, will be deemed to have been replaced by a valid, enforceable provision that approximates the purport of the provision being replaced as closely as possible.

13.4 The User cannot assign the rights that it has under an Agreement to a third party without Soapbox's prior written consent. The parties intend for the provisions of the previous sentence to have an effect on property rights. The User grants the approval and/or cooperation referred to in Book 6, Article 159(1) of the Dutch Civil Code for assigning the rights and obligations that Soapbox has under an Agreement to a third party designated by Soapbox.

13.5 The User Terms and Conditions are governed by Dutch law. The applicability of the Vienna Sales Convention is excluded.

13.6 The Limburg District Court, Maastricht hearing location, has exclusive jurisdiction in the first instance to hear any disputes that have arisen or might arise in relation to a User Agreement, an Agreement, or their performance.